เรื่องเคลมประกันภัยบ้านเรื่องง่าย

ประกันติดโล่ดูแลติดตามให้

ขั้นตอนการเคลม

ประกันภัยบ้าน

1

ติดต่อบริษัทประกัน

2

ถ่ายภาพของทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเสียหายเพื่อเป็นหลักฐาน

3

ส่งเอกสารแจ้งเคลม
ตามช่องทางที่สะดวก

4

รออนุมัติและ
รับการจ่ายเคลม

แจ้งเคลมโดยตรงกับ บริษัทประกัน

คุ้มครอง
คน บ้าน และเฟอร์นิเจอร์

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
 • ช่องทางการแจ้งเคลม 24 ชั่วโมง

  ศูนย์เคลมฮอตไลน์ โทร 1259

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
  (MSIG Emergency) 24 ชั่วโมง
   
  โทร 02-305-8715

 • ช่องทางการส่งเอกสารร้องเรียนค่าสินไหม

  ส่งทางออนไลน์
  อีเมล : ติดต่ออีเมล
  แฟกซ์ : 02-319-1441

  ส่งทางไปรษณีย์
  เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

คุ้มครองเฉพาะบ้าน
ราคาประหยัด

อลิอันซ์ อยุธยา
 • ช่องทางการแจ้งเคลม 24 ชั่วโมง

  ศูนย์เคลมฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง โทร 1292

 • ช่องทางการส่งเอกสารร้องเรียนค่าสินไหม

  ส่งทางออนไลน์
  อีเมล : ติดต่ออีเมล

  ส่งทางไปรษณีย์
  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เอกสารประกอบการเคลม


 • รูปถ่ายสถานที่เอาประกันภัย (ที่เห็นบ้าน เลขที่)
 • รูปถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เอาประกันภัย) หรือ หนังสือรับรองบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล )
 • สำเนาโฉนดที่ดิน ด้านหน้า-หลัง
 • ใบเสนอราคาหรือใบเสร็จรับเงิน (กรณีซ่อมแล้ว)
 • หน้าสมุดบัญชี (กรณีให้บริษัทประกันโอน ค่าสินไหม)
 • ซากทรัพย์ (โปรดเก็บไว้เพื่อส่งคืนบริษัท)
 • อื่น ๆ (หากบริษัทร้องขอ)

ประสาน ติดตามการเคลม

ผ่านประกันติดโล่

ติดต่อประกันติดโล่