ศัพท์ประกันน่ารู้ประกันรถยนต์

รู้ไว้ เข้าใจได้ ง่ายทุกกรมธรรม์

ศัพท์ประกันน่ารู้

เลือกหมวดหมู่ศัพท์ประกัน

ศัพท์ประกันรถยนต์

กรมธรรม์ (Policy)

คือ หนังสือสัญญาที่ออกโดยผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) เป็นเอกสารที่แสดงเงื่อนไข และข้อตกลงระหว่างผู้ทำประกันภัยกับบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อตกลง เงื่อนไข และความ คุ้มครองตามสัญญา เช่น ประเภทของประกัน เบี้ยประกัน ทุนประกัน วันครบกำหนดสัญญา เป็นต้น

ทุนประกัน ทุนเอาประกันภัย หรือจำนวนเงิน ที่เอาประกันภัย (Sum Insured)

คือ จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัย (บริษัท ประกันภัย) จะต้องชดใช้ เมื่อเกิดความเสียหาย ขึ้นกับรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ จะไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ใน สัญญา

ผู้รับประกันภัย (The Insurer)

คือ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (บริษัทประกันภัย) มีหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา ในการชดใช้นั้นอาจชดใช้เป็นเงินสด การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือการหาของ ชิ้นใหม่มาทดแทน

ผู้เอาประกันภัย (The Insured)

คือ ผู้ซื้อประกันรถยนต์ ตลอดจนชำระเบี้ยตามประกันสัญญา และเมื่อเกิดความเสียหายก็ สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความ เสียหายจริงที่เกิดขึ้นจากบริษัทประกันได้

ผู้รับผลประโยชน์ (The Beneficiary)

คือ บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัยที่มีสิทธิ์ เข้ารับค่าสินไหมตามข้อตกลงในสัญญา หรืออาจจะเป็นคนเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ แต่หากกรณีผู้รับเป็นคนอื่นเรา (ผู้เอาประกันภัย) ก็จะไม่มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน

เบี้ยประกัน (Premium)

คือจำนวนเงินที่เราต้องชำระให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อเป็นค่าทำประกันภัยหากไม่ชำระเบี้ย ประกัน และรถเกิดความเสียหายทางบริษัท ประกันสามารถปฏิเสธจ่ายสินไหมทดแทนได้ จนกว่าผู้ทำประกันจะชำระเบี้ยตามที่ตกลงไว้ โดยสามารถเลือกจ่ายปีละครั้ง หรือเลือกผ่อน สบาย ๆ กับประกันรถยนต์ของเงินติดล้อก็ได้ครับ

ค่าสินไหมทดแทน (Claim Amount)

คือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกัน เรียกร้องให้ผู้รับประกันชดใช้โดยที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์ระบุไว้

ค่าเสียหายส่วนแรก

คือ เป็นเงินค่าเสียหายที่ระบุไว้ในตาราง กรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันรถเป็นคนจ่ายค่าเสียหาย เพื่อป้องกันผู้ที่แจ้งเคลมโดยไม่มีอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อหวังซ่อมกับบริษัทประกันภัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • ค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductible)
    คือ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย เมื่อเราต้องการเคลมประกันรถยนต์ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี และเราเป็นฝ่ายผิด
  • ค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ (Excess)
    คือ ค่าใช้จ่ายที่บังคับเก็บ ซึ่งมีข้อกำหนดในเงื่อนไขว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือรถพลิกคว่ำ ผู้ใช้รถจะต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทประกันภัยเป็นค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท

ซ่อมห้าง

คือ การที่ประกันภัยคุ้มครองรถยนต์ อนุญาตให้ นำรถไปซ่อมที่ศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ หรืออู่บริการที่คุณภาพมาตราฐานเทียบเท่า

ซ่อมอู่

แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • อู่ในเครือประกัน คือ อู่ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานโดยบริษัทประกันภัยที่ทำสัญญาไว้ โดยสามารถนำรถเข้าซ่อมได้เลยโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
  • อู่นอกเครือประกัน คือ อู่ที่ไม่ได้มีการรับรองจากบริษัทประกัน เป็นอู่ทั่วไป โดยจะต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อนและมาเบิกกับบริษัทประกันภายหลัง (อาจได้คืนไม่เต็มจำนวน)

เคลมสด

คือ การเคลม ณ ที่เกิดเหตุ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัทประกันภัยไปตรวจสอบทันที โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

  • แบบมีคู่กรณี คือ การที่รถชนกันเอง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าผ่ายใดเป็นฝ่ายผิด โดยฝ่ายที่ผิดอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกให้กับคู่กรณีก่อน
  • แบบไม่มีคู่กรณี คือ กรณีที่ผู้ถือประกัน ชนเข้ากับสิ่งของ หรือวัตถุจนเกิดความเสียหาย เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ เป็นต้นหากเป็นกรณีนี้ผู้เสียหายจะ ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

เคลมแห้ง

คือ การแจ้งเคลม หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไป แล้วระยะหนึ่ง (ไม่ควรเกิน 2-3 วัน) ส่วนมากเป็น แบบอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี เช่น ขับเฉี่ยว หรือชน เบา ๆ โดยต้องจำเหตุการณ์ให้แน่ชัดว่าชนกับ อะไร วันและเวลาไหนเพื่อแจ้งเคลมกับบริษัท ประกันพร้อมเคียงข้างให้บริการ

ติดต่อง่ายทุกช่องทาง

ติดต่อประกันติดโล่
แชทกับประกันติดโล่