ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 3+ขับน้อยแต่อุ่นใจ ในราคาประหยัด

 • ผ่อนสด 0% นาน 6 เดือน
 • จ่ายสบายกระเป๋า
 • เหมาะกับรถที่ขับน้อย เคลมน้อย

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

จุดเด่นความคุ้มครอง

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ขับน้อย แต่ขับนะ คุ้มครองรถคู่กรณี
ไม่คุ้มครองรถเรา แต่เบี้ยเบา ๆ

ผ่อนสด 0% นาน 6 งวด
เคลมได้ทันทีตั้งแต่จ่ายงวดแรก

ติดต่อง่าย ติดตามให้
โทรเลย! 1501 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ
รถชนรถแบบมีคู่กรณี

ตารางเปรียบเทียบ

ความคุ้มครอง

ซื้อปุ๊บ คุ้มครองปั๊บ ในราคาที่คุ้มค่า
ตารางเปรียบเทียบ ความคุ้มครอง
 • ตัวรถของผู้เอาประกันภัย

  • การชน
  • สูญหาย
  • ไฟใหม้

  ความรับผิดชอบต่อบุคคล ภายใน

  • ทรัพย์สิน
  • บุคคล

  ความคุ้มครองตามเอกสาร แนบท้าย

  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ค่ารักษา
  • ประกันตัวผู้ขับขี่

  ผ่อนสด 0%
  10
  เดือน
  ราคาเริ่มต้น
  9,870
  บาท

 • ตัวรถของผู้เอาประกันภัย

  • การชน(คู่กรณี)
  • สูญหาย
  • ไฟใหม้

  ความรับผิดชอบต่อบุคคล ภายใน

  • ทรัพย์สิน
  • บุคคล

  ความคุ้มครองตามเอกสาร แนบท้าย

  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ค่ารักษา
  • ประกันตัวผู้ขับขี่

  ผ่อนสด 0%
  6
  เดือน
  ราคาเริ่มต้น
  5,670
  บาท

 • ตัวรถของผู้เอาประกันภัย

  • การชน(คู่กรณี)
  • สูญหาย
  • ไฟใหม้

  ความรับผิดชอบต่อบุคคล ภายใน

  • ทรัพย์สิน
  • บุคคล

  ความคุ้มครองตามเอกสาร แนบท้าย

  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ค่ารักษา
  • ประกันตัวผู้ขับขี่

  ผ่อนสด 0%
  2
  เดือน
  ราคาเริ่มต้น
  5,500
  บาท

ความคุ้มครอง ในส่วนที่จำเป็นจ่ายได้ ในราคาที่ประหยัดกว่า

 • รถยนต์สูญหาย ถูกขโมย อัคคีภัย และ
  ภัยทางธรรมชาติ
 • ความเสียหายของกระจกและเครื่องยนต์
 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล
  ภายนอกและค่ารักษาพยาบาล
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ
  ค่าประกันตัวของผู้ขับขี่

การคุ้มครองความ
เสียหายต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายของตัวรถยนต์
(Own Damage : OD)

กรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนรถ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่าย
ผิดหรือคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ตามเงื่อนไข
ทุนประกันที่เราได้ทำประกันรถยนต์ไว้

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ไม่ครอบคลุม

ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุการชนของ
รถยนต์ กับสิ่งอื่น ๆ เช่น ชนเสาไฟฟ้า
ชนรั้วบ้าน หรือ ฟุตบาทแจ้งเคลมเพื่อซ่อม
ทรัพย์สินที่เราไปชนได้ แต่ค่าซ่อมรถของเรา
ต้องจ่ายค่าซ่อมเอง

การคุ้มครองรถยนต์
สูญหาย/ไฟไหม้/
ภัยธรรมชาติ

กรณีสูญหายและไฟไหม้
(Fire and Theft : F&T)

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใด ของรถยนต์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติด
ประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ที่ถูกไฟไหม้
หรือสูญหายไป ตามทุนประกัน

กรณีไฟไหม้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้รถยนต์ของเรา
ถูกไฟไหม้ ประกันจะเข้ามาคุ้มครอง
และชดเชยให้ตามทุนประกัน

กรณีสูญหาย

กรณีที่รถยนต์สูญหายอันเกิดจากการ
ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ โจรกรรมต่าง ๆ
ประกันก็จะเข้ามา ช่วยคุ้มครองในส่วนนี้
และชดเชยทุกประกัน

การคุ้มครองชีวิตและ ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย
หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ของบุคคลภายนอก และความรับ
ผิดต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของ
ผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย
ตามทุนประกันที่ระบุ

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ
อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ตามทุนประกัน

การคุ้มครองเพิ่มเติม
แนบท้าย

การประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
ความสูญเสีย อันเกิดจากความบาดเจ็บ
ของผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสาร ซึ่งอยู่
ในรถหรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้นหรือ
กำลังลงจากรถยนต์โดยอุบัติเหตุ

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

ชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทาง
การแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 1 ปี
นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ เพื่อผู้ขับขี่และ
/หรือผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย
ซึ่งได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ในขณะอยู่ในรถ หรือกำลังขึ้น
หรือกำลังลงจากรถยนต์ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน
จำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่แผน
ประกันรถยนต์ 3+ กำหนด

การประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่ง
ขับรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจาก
ผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่เอา
ประกันภัยไว้เกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุ
ให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวใน
คดีอาญา

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เหมาะกับใคร?

รถเก่าที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป

ป้องกันความเสียหายในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ในการนำไปใช้งานเพราะความเก่าของตัวรถ และเครื่องยนต์อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยไม่ คาดคิดและอาจสร้างความเสียหายให้แก่คู่กรณี หรือบุคคลภายนอกได้อีกด้วย ดังนั้นการเลือก ทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ จึงเป็นทางเลือกที่ ตอบโจทย์อย่างมากสำหรับรถเก่า

รถที่ใช้งานเป็นประจำ

แต่ต้องไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของพื้นที่ที่ใช้ จอดรถรวมไปถึงลักษณะการนำไปใช้งานบน ท้องถนนจะต้องประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยง น้อยที่จะเกิดอุบัติเหตุจึงจะเหมาะต่อการเลือก ซื้อแผนประกันชั้น 3+

ซื้อประกันรถ แบบไหนคุ้มสุด

clear

ประเมินความเสี่ยง
การใช้รถ
อายุรถ
ประกอบกับแบบประกัน
ที่ใช้ก่อนหน้า

เปรียบเทียบ
ความคุ้มครอง

ของประกันแต่ละชั้น

ซื้อประกันผ่อนสด
ไม่ต้องใช้เงินก้อน

icon shield

รวมบริษัทประกันชั้นนำ

เลือกได้ตามใจ

วิริยะประกันภัย
logo
วิริยะประกันภัย
logo
จะซื้อใหม่หรือต่อประกันผ่านแอป ก็เลือกได้หลากหลายจากบริษัทประกันรถชั้นนำ

แนะนำสำหรับคุณ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

รถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู

(ส่วนบุคคล/รับจ้าง,ให้เช่า)
ราคาเริ่มต้น
645.21 บาท
ซื้อผ่านแอป

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ขับดี ไม่ต้องเคลมเยอะ
คุ้มครองเฉพาะรถยนต์ชนกับรถยนต์เท่านั้น
ผ่อนสด 0% 6 เดือน
ราคาเริ่มต้น
5,670 บาท
สนใจ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เบี้ยเริ่มต้น วันละ 1 บาท
เบี้ยเริ่มต้น
365 บาท/ปี
สนใจ

เช็กเบี้ย ประกันรถยนต์

เปรียบเทียบให้ครบทั้งราคา และความคุ้มครอง
เช็กเบี้ยประกัน
เช็คเบี้ย ประกันรถยนต์


พร้อมเคียงข้างให้บริการ

ดูแลครบทุกขั้นตอน

ติดต่อประกันติดโล่

หมายเหตุและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ


บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ประกันภัยรับประกันภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัยรถยนต์

 • กรณีซื้อเฉพาะประกันรถยนต์ (แบ่งจ่ายด้วยเงินสดไม่ต้องใช้บัตรเครดิต )
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 10 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+,2,3+ เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 2 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
 • กรณีซื้อประกันภัยรถยนต์ คู่กับประกันอุบัติเหตุของ บมจ.ซิกน่าประกันภัย
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 10 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันรถยนต์ชั้น 2+,2,3+ เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 8 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันรถยนต์ชั้น 3 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • กรณีซื้อประกันประเภทใดก็ตามและต้องการแบ่งจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิต
  • เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีฯ 0% 3 เดือน สำหรับเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 3,000 บาท / กรมธรรม์ เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัทบัตรเครดิตฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น อายุรถ และทุนประกันภัยของแต่ละบริษัทประกัน
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์จากเหตุการณ์น้ำท่วม-ภัยพิบัติ ตามเงื่อนไขของบริษัท
 • เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 1501 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน และสามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook เงินติดล้อ
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ประกันภัยรับประกันภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัยรถยนต์
 • กรณีซื้อเฉพาะประกันรถยนต์ (แบ่งจ่ายด้วยเงินสดไม่ต้องใช้บัตรเครดิต )
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 10 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+,2,3+ เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 2 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
 • กรณีซื้อประกันภัยรถยนต์ คู่กับประกันอุบัติเหตุของ บมจ.ซิกน่าประกันภัย
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 10 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันรถยนต์ชั้น 2+,2,3+ เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 8 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันรถยนต์ชั้น 3 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • กรณีซื้อประกันประเภทใดก็ตามและต้องการแบ่งจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิต
  • เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีฯ 0% 3 เดือน สำหรับเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 3,000 บาท / กรมธรรม์ เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัทบัตรเครดิตฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น อายุรถ และทุนประกันภัยของแต่ละบริษัทประกัน
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์จากเหตุการณ์น้ำท่วม-ภัยพิบัติ ตามเงื่อนไขของบริษัท
 • เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 1501 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน และสามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook เงินติดล้อ

QA

คำถามที่พบบ่อย

ต้องการทราบรายละเอียดความคุ้มครองของประกันแต่ละชั้น

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ซ่อมคู่กรณีเมื่อเราเป็นฝ่ายผิด ซ่อมรถเราแม้ไม่มีคู่กรณี รวมถึงคุ้มครองกรณีสูญหาย หรือไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
ซ่อมคู่กรณีเมื่อเราเป็นฝ่ายผิด และซ่อมรถเรา กรณีรถชนรถเท่านั้น* รวมถึงคุ้มครองกรณีสูญหาย หรือไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
ซ่อมเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น เมื่อเราเป็นฝ่ายผิด รวมถึงคุ้มครองกรณีสูญหาย หรือไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
ซ่อมคู่กรณีเมื่อเราเป็นฝ่ายผิด และซ่อมรถเรา กรณีรถชนรถเท่านั้น*

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
ซ่อมเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น เมื่อเราเป็นฝ่ายผิด

* กรณีรถชนรถเท่านั้น หมายถึงรถที่เดินกำลังด้วยเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยใช้พลังงาน,ก๊าซ,น้ำมันหรือไฟฟ้า เช่น จักรยานไฟฟ้า รถราง รถไฟครับ ดังนั้น ถ้าเป็น จักรยานธรรมดา จะอยู่นอกเหนือความคุ้มครอง

ทั้งนี้หากลูกค้าทำประกันกับประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ จะได้รับสำเนากรมธรรม์ภายใน 30 วันทำการ ส่งไปให้ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ในสัญญาครับผม สามารถ ติดต่อประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 หรือ พูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือ ติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

ถูกชนแล้วหนี ประกันคุ้มครองอย่างไร

หลังจากที่โทรแจ้งบริษัทประกัน และแจ้งความ รวมถึงดำเนินเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่การเคลมตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์รถยนต์ที่ได้ทำไว้ ดังต่อไปนี้

 • ประกันชั้น 1 รถยนต์ของลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ไม่ว่าจะระบุตัวคู่กรณีได้หรือไม่ได้
 • ประกันชั้น 2+ จะได้รับความคุ้มครองในกรณีรถชนรถ หากเป็นยานหาพนะอื่นจะไม่คุ้มครอง และต้องระบุเลขทะเบียนรถของรถคู่กรณีให้ได้ จึงจะสามารถแจ้งเคลมกับทางประกันได้
 • ประกันชั้น 3+ ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับแบบ 2+
 • ประกันชั้น 3 จะคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณี ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมเองทั้งหมด และในกรณีที่รถเกิดความเสียหายหนักจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ สามารถใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากทางบริษัทประกันได้เช่นกัน

ติดปัญหาเรื่องการเคลม โทรหาประกันติดโล่ได้ 24 ชั่วโมง ที่ Call Center โทร. 1501 กด 1 หรือ พูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ หรือ ติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

ซื้อประกันรถกับประกันติดโล่ จ่ายค่าเบี้ยแค่งวดแรกยังไม่ถึงงวดสอง แล้วเกิดอุบัติเหตุ เคลมได้ไหม

ลูกค้าสามารถเคลมได้ปกติ เพราะซื้อประกันที่ประกันติดโล่คุ้มครองทันที ตั้งแต่จ่ายค่าเบี้ยงวดแรก จ่ายปุ๊บ คุ้มครองปั๊บ

สามารถเช็คราคาเบี้ยประกันให้ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ฝากข้อมูลรถผ่านทาง https://www.tidlor.com/th/ins-compare

ติดต่อประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 หรือ พูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

ทำไมต้องซื้อประกันรถยนต์กับประกันติดโล่

เพราะเราดูแลตั้งแต่ตอนซื้อไปจนถึงการเคลม

 • พนักงานที่มีใบอนุญาตถูกต้องให้คำแนะนำตรงจุด
 • มีบริษัทประกันชั้นนำให้เลือกมากกว่า 15 บริษัท
 • เลือกผ่อนค่าเบี้ยประกันแบบเงินสดได้ทุกชั้นประกัน สูงสุด 10 งวด ไม่ต้องมีบัตรเครดิต
 • มีบริการประสานความช่วยเหลือฉุกเฉิน และติดตามการเคลมให้จนจบ
 • ติดต่อง่ายได้หลากหลายช่องทางตลอด 24 ขั่วโมง

ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันเพื่อหาแบบประกันที่ตรงความต้องการที่สุดได้ที่ https://www.tidlor.com/th/ins-compare

ติดต่อประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 2 หรือ พูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

หลังจ่ายค่าเบี้ยงวดแรก จะได้เอกสารอะไรบ้าง

ลูกค้าจะได้รับเอกสาร

 1. เอกสารยืนยันความคุ้มครอง (cover note)
 2. ใบรับเงินชั่วคราวสำหรับค่าเบี้ยประกันงวดแรก
 3. สัญญาผ่อนชำระ (กรณีผ่อน)
 4. กรมธรรม์ฉบับจริงจะถูกจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยบริษัทประกัน ภายใน 30 วัน

สามารถสอบถามเพื่อติดตามกรมธรรม์ ได้ที่ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 3

ดูทั้งหมด