ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1เคลมได้ครบ คุ้มครองทุกกรณี

 • ผ่อนสด 0% นาน 10 เดือน
 • มีประกันให้เลือกกว่า 15 บริษัท
 • ราคาตามจริง ไม่บวกเพิ่ม

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

จุดเด่นความคุ้มครอง

ประกันรถยนต์ชั้น 1

เคลมได้ครบ หมดปัญหากวนใจ คุ้มครองทุกกรณี

ผ่อนสบาย ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่มีดอกเบี้ย
หรือค่าธรรมเนียมแอบแฝง

ติดต่อง่าย ติดตามให้
โทรเลย! 1501 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุ้มครองครบทุกรูปแบบ เคลมได้
ทุกการชน ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ตารางเปรียบเทียบ

ความคุ้มครอง

ซื้อปุ๊บ คุ้มครองปั๊บ ในราคาที่คุ้มค่า
ตารางเปรียบเทียบ ความคุ้มครอง
 • ตัวรถของผู้เอาประกันภัย

  • การชน
  • สูญหาย
  • ไฟใหม้

  ความรับผิดชอบต่อบุคคล ภายใน

  • ทรัพย์สิน
  • บุคคล

  ความคุ้มครองตามเอกสาร แนบท้าย

  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ค่ารักษา
  • ประกันตัวผู้ขับขี่

  ผ่อนสด 0%
  10
  เดือน
  ราคาเริ่มต้น
  9,870
  บาท

 • ตัวรถของผู้เอาประกันภัย

  • การชน(คู่กรณี)
  • สูญหาย
  • ไฟใหม้

  ความรับผิดชอบต่อบุคคล ภายใน

  • ทรัพย์สิน
  • บุคคล

  ความคุ้มครองตามเอกสาร แนบท้าย

  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ค่ารักษา
  • ประกันตัวผู้ขับขี่

  ผ่อนสด 0%
  6
  เดือน
  ราคาเริ่มต้น
  5,670
  บาท

 • ตัวรถของผู้เอาประกันภัย

  • การชน(คู่กรณี)
  • สูญหาย
  • ไฟใหม้

  ความรับผิดชอบต่อบุคคล ภายใน

  • ทรัพย์สิน
  • บุคคล

  ความคุ้มครองตามเอกสาร แนบท้าย

  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ค่ารักษา
  • ประกันตัวผู้ขับขี่

  ผ่อนสด 0%
  2
  เดือน
  ราคาเริ่มต้น
  5,500
  บาท

เลือกประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองครบทุกกรณี

 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบมี
  และไม่มีคู่กรณี
 • รถหาย ถูกขโมย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ
 • ความเสียหายของกระจกและเครื่องยนต์
 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล
  ภายนอกและค่ารักษาพยาบาล
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ
  ค่าประกันตัวของผู้ขับขี่

การคุ้มครองความ
เสียหาย ต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายของตัวรถยนต์
(Own Damage : OD)

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติด
ประจำอยู่กับตัวรถ ตามมาตราฐานโรงงานผลิต

การคุ้มครองรถยนต์
สูญหาย/ไฟไหม้/
ภัยธรรมชาติ

กรณีสูญหายและไฟไหม้
(Fire and Theft : F&T)

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติด
ประจำอยู่กับตัวรถ ที่ถูกไฟไหม้
หรือสูญหายไป

กรณีไฟไหม้

ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจาก
ไฟไหม้ไม่ว่า จะเป็นการไหม้โดยตัวของ
มันเองหรือเป็นการไหม้ที่ เป็นผลสืบเนื่อง
มาจากสาเหตุอื่น

กรณีสูญหาย

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่
ติดประจำอยู่ กับตัวรถ จากการลักทรัพย์
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือ
เป็นผล มาจากการพยายามกระทำ
ดังกล่าวนั้น

การคุ้มครองชีวิตและ ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย
หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขั้นต่ำ 100,000 บาท
ต่อคน และ 10,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้จำนวน
เงินจำกัด ความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจาก
ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ
อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

การคุ้มครอง
เพิ่มเติม แนบท้าย

การประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความสูญเสีย
อันเกิด จากความบาดเจ็บของผู้ขับขี่และ หรือ
ผู้โดยสาร ซึ่งอยู่ในรถหรือกำลังขับขี่ หรือ
กำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์โดยอุบัติเหตุ

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษา ค่าผ่าตัด และค่าบริการทางการ
แพทย์ อื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งเกิดขึ้น
ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่ วันเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อผู้ขับขี่และ หรือผู้โดยสารในรถ คัน
เอาประกันภัยไม่เกินจำนวนเงินเอา
ประกันภัย ตามที่แผนประกัน
รถยนต์ชั้น 1 ระบุไว้

การประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่ง
ขับรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจาก
ผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่เอา
ประกันภัยไว้เกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุ
ให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวใน
คดีอาญา

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เหมาะกับใคร?

มือใหม่
ประสบการณ์ขับน้อย

มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ รถชน รถเฉี่ยว รถถลอกได้สูง เนื่องจากประสบการณ์ไม่มากพอ จึงเหมาะกับประกันรถยนต์ ชั้น 1 มาก

รถป้ายแดง
หรือ อายุไม่เกิน 5 ปี

มีโอกาสเสี่ยงโดนขโมยสูง รวมถึงความไม่คุ้นเคยในการขับ อาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการควบคุมรถผิดพลาด จึงต้องการความคุ้มครองสูง

รถที่ใช้งานหนัก
หรือใช้งานประจำ

การใช้งานรถอย่างต่อเนื่อง ใช้รถขับทางไกล ระยะวิ่งค่อนข้างมากส่งผลให้ความเสี่ยงต่อ ระบบขับเคลื่อนของรถยนต์สูง ประกันภัยชั้น 1 จึงถือว่าคุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างแน่นอน

ซื้อประกันรถ แบบไหนคุ้มสุด

clear

ประเมินความเสี่ยง
การใช้รถ
อายุรถ
ประกอบกับแบบประกัน
ที่ใช้ก่อนหน้า

เปรียบเทียบ
ความคุ้มครอง

ของประกันแต่ละชั้น

ซื้อประกันผ่อนสด
ไม่ต้องใช้เงินก้อน

icon shield

รวมบริษัทประกันชั้นนำ

เลือกได้ตามใจ

วิริยะประกันภัย
logo
วิริยะประกันภัย
logo
จะซื้อใหม่หรือต่อประกันผ่านแอป ก็เลือกได้หลากหลายจากบริษัทประกันรถชั้นนำ

แนะนำสำหรับคุณ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

รถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู

(ส่วนบุคคล/รับจ้าง,ให้เช่า)
ราคาเริ่มต้น
645.21 บาท
ซื้อผ่านแอป

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เบี้ยเริ่มต้น วันละ 1 บาท
เบี้ยเริ่มต้น
365 บาท/ปี
สนใจ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ขับดี ไม่ต้องเคลมเยอะ
คุ้มครองเฉพาะรถยนต์ชนกับรถยนต์เท่านั้น
ผ่อนสด 0% 6 เดือน
ราคาเริ่มต้น
5,670 บาท
สนใจ

เช็กเบี้ย ประกันรถยนต์

เปรียบเทียบให้ครบทั้งราคา และความคุ้มครอง
เช็กเบี้ยประกัน
เช็คเบี้ย ประกันรถยนต์


พร้อมเคียงข้างให้บริการ

ดูแลครบทุกขั้นตอน

ติดต่อประกันติดโล่

หมายเหตุและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ


 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ประกันภัยรับประกันภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัยรถยนต์
 • กรณีซื้อเฉพาะประกันรถยนต์ (แบ่งจ่ายด้วยเงินสดไม่ต้องใช้บัตรเครดิต )
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 10 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+,2,3+ เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 2 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
 • กรณีซื้อประกันภัยรถยนต์ คู่กับประกันอุบัติเหตุของ บมจ.ซิกน่าประกันภัย
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 10 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันรถยนต์ชั้น 2+,2,3+ เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 8 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ประกันรถยนต์ชั้น 3 เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • กรณีซื้อประกันประเภทใดก็ตามและต้องการแบ่งจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิต
  • เลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีฯ 0% 3 เดือน สำหรับเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 3,000 บาท / กรมธรรม์ เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัทบัตรเครดิตฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น อายุรถ และทุนประกันภัยของแต่ละบริษัทประกัน
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์จากเหตุการณ์น้ำท่วม-ภัยพิบัติ ตามเงื่อนไขของบริษัท
 • เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 1501 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน และสามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ

QA

QA คำถามที่พบบ่อย

ต้องการทราบรายละเอียดความคุ้มครองของประกันแต่ละชั้น

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ซ่อมคู่กรณีเมื่อเราเป็นฝ่ายผิด ซ่อมรถเราแม้ไม่มีคู่กรณี รวมถึงคุ้มครองกรณีสูญหาย หรือไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
ซ่อมคู่กรณีเมื่อเราเป็นฝ่ายผิด และซ่อมรถเรา กรณีรถชนรถเท่านั้น* รวมถึงคุ้มครองกรณีสูญหาย หรือไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
ซ่อมเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น เมื่อเราเป็นฝ่ายผิด รวมถึงคุ้มครองกรณีสูญหาย หรือไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
ซ่อมคู่กรณีเมื่อเราเป็นฝ่ายผิด และซ่อมรถเรา กรณีรถชนรถเท่านั้น*

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
ซ่อมเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น เมื่อเราเป็นฝ่ายผิด

* กรณีรถชนรถเท่านั้น หมายถึงรถที่เดินกำลังด้วยเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยใช้พลังงาน,ก๊าซ,น้ำมันหรือไฟฟ้า เช่น จักรยานไฟฟ้า รถราง รถไฟครับ ดังนั้น ถ้าเป็น จักรยานธรรมดา จะอยู่นอกเหนือความคุ้มครอง

ทั้งนี้หากลูกค้าทำประกันกับประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ จะได้รับสำเนากรมธรรม์ภายใน 30 วันทำการ ส่งไปให้ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ในสัญญาครับผม สามารถ ติดต่อประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 หรือ พูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือ ติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

ถูกชนแล้วหนี ประกันคุ้มครองอย่างไร

หลังจากที่โทรแจ้งบริษัทประกัน และแจ้งความ รวมถึงดำเนินเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่การเคลมตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์รถยนต์ที่ได้ทำไว้ ดังต่อไปนี้

 • ประกันชั้น 1 รถยนต์ของลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ไม่ว่าจะระบุตัวคู่กรณีได้หรือไม่ได้
 • ประกันชั้น 2+ จะได้รับความคุ้มครองในกรณีรถชนรถ หากเป็นยานหาพนะอื่นจะไม่คุ้มครอง และต้องระบุเลขทะเบียนรถของรถคู่กรณีให้ได้ จึงจะสามารถแจ้งเคลมกับทางประกันได้
 • ประกันชั้น 3+ ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับแบบ 2+
 • ประกันชั้น 3 จะคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณี ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมเองทั้งหมด และในกรณีที่รถเกิดความเสียหายหนักจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ สามารถใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากทางบริษัทประกันได้เช่นกัน

ติดปัญหาเรื่องการเคลม โทรหาประกันติดโล่ได้ 24 ชั่วโมง ที่ Call Center โทร. 1501 กด 1 หรือ พูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ หรือ ติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

ซื้อประกันรถกับประกันติดโล่ จ่ายค่าเบี้ยแค่งวดแรกยังไม่ถึงงวดสอง แล้วเกิดอุบัติเหตุ เคลมได้ไหม

ลูกค้าสามารถเคลมได้ปกติ เพราะซื้อประกันที่ประกันติดโล่คุ้มครองทันที ตั้งแต่จ่ายค่าเบี้ยงวดแรก จ่ายปุ๊บ คุ้มครองปั๊บ

สามารถเช็คราคาเบี้ยประกันให้ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ฝากข้อมูลรถผ่านทาง https://www.tidlor.com/th/ins-compare

ติดต่อประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 หรือ พูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

ทำไมต้องซื้อประกันรถยนต์กับประกันติดโล่

เพราะเราดูแลตั้งแต่ตอนซื้อไปจนถึงการเคลม

 • พนักงานที่มีใบอนุญาตถูกต้องให้คำแนะนำตรงจุด
 • มีบริษัทประกันชั้นนำให้เลือกมากกว่า 15 บริษัท
 • เลือกผ่อนค่าเบี้ยประกันแบบเงินสดได้ทุกชั้นประกัน สูงสุด 10 งวด ไม่ต้องมีบัตรเครดิต
 • มีบริการประสานความช่วยเหลือฉุกเฉิน และติดตามการเคลมให้จนจบ
 • ติดต่อง่ายได้หลากหลายช่องทางตลอด 24 ขั่วโมง

ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันเพื่อหาแบบประกันที่ตรงความต้องการที่สุดได้ที่ https://www.tidlor.com/th/ins-compare

ติดต่อประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 2 หรือ พูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

ประกันติดโล่ มีประกันรถยนต์ของบริษัทอะไรบ้าง

ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ เราเป็นโบรกเกอร์ หรือ นายหน้าประกันภัย ที่มีแบบประกันให้เลือกเยอะ จากบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทยกว่า 15 บริษัท

 1. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 13. บริษัท กรุงไทยพานิช ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 15. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันเพื่อหาแบบประกันที่ตรงความต้องการที่สุดได้ที่ https://www.tidlor.com/th/ins-compare

ติดต่อประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 2 หรือ พูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือ ติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน”

 

ดูทั้งหมด