อัปเดตค่าโอนรถยนต์ 2566 กี่บาท ต้องใช้เอกสารใดบ้าง?

6,509

ค่าโอนเล่มทะเบียนรถยนต์หรือค่าโอนรถยนต์กี่บาท เป็นอีกเรื่องที่คนกำลังจะโอนรถเป็นกังวลใจ โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยโอนรถคันแรกว่าจะมีค่าอะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงเมื่อซื้อรถต่อคนอื่น เพื่อให้การโอนรถเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์กับผู้ซื้อในภายหลัง ประกันติดโล่จึงได้สรุปขั้นตอนการโอนรถและสิ่งที่ต้องเตรียมอัปเดต ปี 2566

 

ค่าโอนรถยนต์ 2566 กี่บาท?

หนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อรถต่อคนอื่นก็คือ ค่าโอนรถ หรือที่เราเรียกกันว่าค่าธรรมเนียมการโอนรถยนต์นั่นเอง ควรเตรียมเอาไว้ให้พร้อมก่อนไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายโอนรถยนต์ มีดังต่อไปนี้

ค่าโอนรถยนต์ 2566 กี่บาท

 1. ค่าคำขอ: 5 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการโอน: 100 บาท
 3. ค่าอากรแสตมป์: 500 บาทต่อราคาประเมินทุก 100,000 บาท
 4. ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน: 200 บาท (กรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน)
 5. ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน: 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนเก่าหรือชำรุดฉีกขาด)

สำหรับราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบริการอื่น ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์หลักของกรมการขนส่งทางบก ได้เลยครับ

 

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารเหล่านี้จะเป็นหลักฐานสำคัญจึงจำเป็นต้องเตรียมเอาไว้ให้ครบถ้วน การโอนรถแต่ละกรณีจะมีการเตรียมเอกสารที่แตกต่างกันออกไป โดยเอกสารที่ต้องเตรียมในการโอนรถ มีดังนี้ 

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว
 • สัญญาซื้อขาย พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีพิเศษต่าง ๆ 

 • สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเจ้าของรถเสียชีวิต)
 • คำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง)

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีโอนลอยรถ

การโอนรถลอยเป็นการเซ็นสัญญาการโอนของผู้ขาย แต่ยังไม่มีการกรอกชื่อผู้รับโอน หรือหากกรอกชื่อผู้รับโอนแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปทำการโอนให้เรียบร้อยที่กรมขนส่งทางบก  

 • หนังสือสัญญาซื้อขาย
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถคนล่าสุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถคนล่าสุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อ (ในกรณีที่เจ้าของรถขายต่อกับผู้ซื้อโดยตรง)
 • แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือมอบอำนาจจากกรมขนส่งทางบก พร้อมลายเซ็นเจ้าของรถคนล่าสุด (ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ได้ไปทำเรื่องโอนที่กรมขนส่งเอง สามารถให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่ซื้อรถต่อไปทำเรื่องโอนแทนได้)

 

ขั้นตอนการโอน

เมื่อเอกสารต่างๆ พร้อมเรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็เป็นขั้นตอนการโอนรถ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มคำขอรับการโอนรถที่ส่วนงานทะเบียนของสำนักงานขนส่ง
 • นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ของสำนักงานขนส่ง
 • เมื่อตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นเรื่องกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม
 • รับใบเสร็จ คู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

หากต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์หลักของกรมการขนส่งทางบก ได้เลยครับ

 

การโอนประกันรถยนต์

การโอนประกันรถยนต์

นอกจากการโอนตัวรถแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมนั่นก็คือ การโอนประกันรถยนต์ หากคุณตรวจสอบแล้วว่ารถที่คุณกำลังจะซื้อมีประกันรถยนต์ติดมาด้วย คุณสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี เพราะถ้าลืมนอกจากจะเสียค่าโอนรถแล้ว ยังต้องเสียค่าประกันรถยนต์ใหม่อีกด้วย

โดยจะมีวิธีการด้วยกัน ดังนี้

ประกันรถยนต์ไม่ระบุผู้ขับขี่

หากประกันไม่ได้ระบุชื่อคนขับก็สามารถใช้ต่อได้ทันที โดยจะได้รับการคุ้มครองตามประกันที่รถยนต์คันนั้นมีตามเดิม โดยการเตรียมเอกสารและขั้นตอนในการโอนมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเดิม พร้อมเซ็นยินยอมการโอนประกันให้เจ้าของรายใหม่
 • เจ้าของรายใหม่ต้องยื่นใบซื้อขายเพิ่ม เพื่อแจ้งขอเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันเป็นของตนเอง
 • ส่งเอกสารไปยังบริษัทประกันก็เป็นอันเสร็จสิ้น

ประกันรถยนต์ระบุผู้ขับขี่

สำหรับประกันที่ระบุชื่อผู้ขับขี่เอาไว้ จะต้องยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อของผู้ขับขี่กับทางบริษัทประกัน โดยการเตรียมเอกสารและขั้นตอนในการโอนมีดังนี้

 • เจ้าของรถคนใหม่ต้องกรอกแบบฟอร์มโอนชื่อผู้รับผลประโยชน์จากเจ้าของเดิมมาเป็นของตัวเอง
 • ยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการซื้อขายให้กับบริษัทประกัน เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

 

รถยนต์และมอเตอร์ไซค์มีการโอนเหมือนกันหรือไม่

รถยนต์และมอเตอร์ไซค์มีการโอนเหมือนกันหรือไม่

หลาย ๆ คนอาจสงสัยกันว่า รถยนต์และมอเตอร์ไซค์มีการโอนเหมือนกันหรือไม่? มีค่าโอนรถ และเอกสารที่ต้องเตรียมเหมือนกันหรือเปล่านะ?

ประกันติดโล่ขอตอบว่ามีขั้นตอนที่เหมือนกันเกือบทุกอย่าง เพียงแต่ในการโอนรถมอเตอร์ไซค์จะต้องทำการตรวจสภาพก่อน แล้วจึงไปกรอกแบบฟอร์มคำขอ ต่างจากการโอนรถยนต์แค่ลำดับในการตรวจสภาพเท่านั้น ส่วนขั้นตอนถัดไปสามารถทำได้แบบเดียวกัน

 

สรุป ค่าโอนรถยนต์ 2566 กี่บาท?

สำหรับค่าโอนรถยนต์กี่บาทนั้นขึ้นอยู่กับราคาประเมินทุก 100,000 บาทที่จะทำให้การเตรียมเรื่องค่าใช้จ่ายของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป อีกทั้งในเรื่องของเอกสารที่ต้องเตรียมก็แตกต่างกันออกไปด้วยสำหรับการโอนในกรณีต่างๆ ดังนั้น อย่าลืมตระเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้พร้อม จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานานๆ ที่กรมการขนส่งทางบกนะครับ
เมื่อทำการดูฤกษ์ออกรถใหม่พร้อมที่จะซื้อรถต่อจากผู้อื่น นอกจากเช็กเรื่องราคาแล้ว อย่าลืมเช็กสภาพรถยนต์อย่างละเอียดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรถยนต์ที่คุณกำลังจะซื้อไม่มีประกันรถยนต์ คุณอาจโดนหลอกให้ซื้อรถที่ไปชนมาจนเละเทะแล้วไปซ่อมย้อมแมวจากอู่ไม่ได้มาตรฐานมาขายก็ได้ แต่หากได้รถตามที่ต้องการแล้วอย่าลืมมองหาประกันรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น ประกันรถชั้น 1 ประกันชั้น 2+ หรือ ประกันชั้น 3+สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  78,899
 • 10 รุ่นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขายในไทย

  10 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 10 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2024 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  18,504
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  14,767