ตอบทุกคำถามเคลม

QA ประกันติดโล่

คำถามการเคลมประกัน

หากเกิดอุบัติเหตุสามารถแจ้งเคลมได้ช่องทางใดบ้าง

สามารถโทรแจ้งสายด่วนบริษัทประกัน หรือติดต่อประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 0 หรือ ติดต่อเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือ ติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

หากต้องการเคลมประกันแบบไม่คู่กรณีต้องทำอย่างไร

หากต้องการเคลมประกันแบบไม่มีคู่กรณี สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • โทรแจ้ง Call Center ของบริษัทประกันภัยที่ทำอยู่ก่อนที่จะนำรถเข้าไปซ่อม
 • แจ้งวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่
 • ระบุวันที่จะนำรถเข้าไปเคลมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมของบริษัทประกันภัยที่ทำอยู่ และสามารถนำรถไปเข้าเคลมตามวันที่แจ้งได้เลย

หากไม่สามารถจำบริษัทประกันภัย หรือ หมายเลข Call Center ของบริษัทประกันภัยได้ สามารถโทรสอบถามได้ที่ ประกันติดโล่ Call Center 1501 หรือ สอบถาม ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือ ติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

เมื่อเกิดเหตุแบบมีคู่กรณี แล้วมีผู้บาดเจ็บ ต้องทำอย่างไร

หากมีผู้บาดเจ็บ กรุณาโทรขอความช่วยเหลือที่เบอร์ 1669 และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เบอร์ 191 หรือหากต้องการให้ช่วยประสานงานขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ ประกันติดโล่ Call Center โทร.1501 กด 0 ได้ตลอด 24 ชม.

หากต้องการทราบสถานะการเคลม ต้องทำอย่างไร

หากลูกค้าต้องการติดตามสถานะการเคลม สามารถสอบถามได้ที่ ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 1 ได้ตลอด 24 ชม.

หรือติดตามการเคลมผ่านช่องทาง SMS tidloh1501 ที่ประกันติดโล่ส่งแจ้งเตือน ได้แก่ วันอนุมัติเคลม วันที่นำรถเข้าซ่อม และวันที่คาดว่าจะซ่อมเสร็จ

ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน

หากต้องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถติดต่อบริษัทประกันภัย หรือ ติดต่อ ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 0 ได้ตลอด 24 ชม. ทางประกันติดโล่จะรีบประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินให้ทันที

ต้องการหาอู่/ศูนย์บริการซ่อมรถ

ค้นหาอู่หรือศูนย์บริการด้วยตนเองได้ง่ายๆ ที่ Link: https://www.gogo-garage.com

หรือติดต่อประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 หรือพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

หากต้องการเคลมประกันการเดินทาง ต้องทำอย่างไร

หากต้องการเคลมประกันการเดินทาง สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเคลม สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าเคลม
 2. กรอกแบบฟอร์ม (ตามฟอร์มของแต่ละบริษัท) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ประกันติดโล่
 3. ส่งเอกสารแจ้งเคลมไปยังบริษัทประกันตามช่องทางที่สะดวก
 4. รออนุมัติและรับการจ่ายเคลม

สามารถสอบถามขั้นตอน หรือติดตามสถานะการเคลมที่ ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 1 ได้ตลอด 24 ชม.

หากต้องการเคลมประกันสุขภาพ ต้องทำอย่างไร

ประกันสุขภาพสามารถเคลมได้ 2 แบบ ได้แค่ การเคลมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย และ การเคลมที่มีการสำรองจ่ายไปก่อน

กรณีการเคลมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถทำได้เมื่อใช้สิทธิ์ที่ รพ ในเครือข่ายเท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประกันสุขภาพ กับเจ้าหน้าที่ ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย
 2. ลงชื่อในเอกสารยินยอมรับการรักษาและเอกสารการเคลม ที่เจ้าหน้าที่นำมาให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในเครือข่ายจะเข้าระบบเคลมเพื่อทำการเคลมโดยตรง
 3. รออนุมัติ บริษัทประกันจะจ่ายเคลมให้ทาง รพ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

กรณีการเคลมแบบที่มีการสำรองจ่ายไปก่อน สามารถยื่นเรื่องได้ตามนี้

 1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเคลม สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าเคลม
 2. กรอกแบบฟอร์ม (ตามฟอร์มของแต่ละบริษัท) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ประกันติดโล่
 3. ส่งเอกสารแจ้งเคลมไปยังบริษัทประกันตามช่องทางที่สะดวก
 4. รออนุมัติและรับการจ่ายเคลม

หรือ หากต้องการติดตามสถานะการเคลม สามารถสอบถามได้ที่ ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 1 ได้ตลอด 24 ชม.

ถ้านอนโรงพยาบาลใช้ Fax.Claim แล้วในส่วนของความคุ้มครองที่เป็นค่าชดเชยรายได้จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารสำหรับการเคลมเงินชดเชยรายได้ ในกรณีนอน รพ. เป็นผู้ป่วยใน

 1. สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ ที่แสดงรายการค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากสถานพยาบาลภายใต้คู่สัญญา
 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่นอนโรงพยาบาล อาการ บริเวณที่เป็นอย่างชัดเจน และสาเหตุการเกิด
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการและสำเนาบัตรประกันภัย
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย
 5. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม (A01) ดาวน์โหลดได้ที่ xxxxx

หากต้องการเคลมประกันอุบัติเหตุ ต้องทำอย่างไร

ประกันอุบัติเหตุสามารถเคลมได้ 2 แบบ ได้แค่ การเคลมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย และ การเคลมที่มีการสำรองจ่ายไปก่อน

กรณีการเคลมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถทำได้เมื่อใช้สิทธิ์ที่ รพ ในเครือข่ายเท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประกันอุบัติเหตุ กับเจ้าหน้าที่ ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย
 2. ลงชื่อในเอกสารยินยอมรับการรักษาและเอกสารการเคลม ที่เจ้าหน้าที่นำมาให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในเครือข่ายจะเข้าระบบเคลมเพื่อทำการเคลมโดยตรง
 3. รออนุมัติ บริษัทประกันจะจ่ายเคลมให้ทาง รพ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

กรณีการเคลมแบบที่มีการสำรองจ่ายไปก่อน สามารถยื่นเรื่องได้ตามนี้

 1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเคลม สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าเคลม
 2. กรอกแบบฟอร์ม (ตามฟอร์มของแต่ละบริษัท) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ประกันติดโล่
 3. ส่งเอกสารแจ้งเคลมไปยังบริษัทประกันตามช่องทางที่สะดวก
 4. รออนุมัติและรับการจ่ายเคลม

หรือ หากต้องการติดตามสถานะการเคลม สามารถสอบถามได้ที่ ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 1 ได้ตลอด 24 ชม.

หากต้องการเคลมประกันภัยบ้าน ต้องทำอย่างไร

หากต้องการเคลมประกันภัยบ้าน สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ติดต่อบริษัทประกัน
 2. ถ่ายภาพของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อเป็นหลักฐาน
 3. ส่งเอกสารแจ้งเคลมไปยังบริษัทประกันตามช่องทางที่สะดวก
 4. รออนุมัติและรับการจ่ายเคลม

สามารถสอบถามขั้นตอน หรือติดตามสถานะการเคลมได้ที่ ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 1 ได้ตลอด 24 ชม.

เอกสารและขั้นตอนการเคลมประกันมะเร็ง มีอะไรบ้าง

เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดก็ตาม (TNM) จะได้รับเงินชดเชยเต็มตามจำนวนทุนประกันภัยที่ได้เลือกซื้อไว้ โดยไม่มีข้อบังคับว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องนำไปจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด โดยเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิกมีดังนี้

ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาหรือค่าสินไหมทดแทน

 1. กรอกแบบฟอร์ม (ตามฟอร์มของแต่ละบริษัท) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ประกันติดโล่
 2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
 4. ประวัติการรักษาพยาบาล
 5. เอกสารยินยอมการเปิดเผยประวัติการรักษาพร้อมแนบสำเนา
 6. บัตรประชาชน
 7. ใบรายงานความเห็นแพทย์

สามารถสอบถามขั้นตอน หรือติดตามสถานะการเคลมได้ที่ ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 1 ได้ตลอด 24 ชม.พร้อมเคียงข้างให้บริการ

ติดต่อง่ายทุกช่องทาง

ติดต่อประกันติดโล่
แชทกับประกันติดโล่