ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร แล้วกรณีประมาทร่วมใครต้องจ่าย?

เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จำเป็นต้องมีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เสียหายที่ไม่ได้ทำอะไรผิดได้รับความยุติธรรมและความคุ้มครองอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะด้วยการคืนทรัพย์ การซ่อมแซมทรัพย์ หรือชดใช้เงินเป็นค่าเสียหาย แต่หลายคนก็ยังคงสงสัยว่าค่าสินไหมทดแทนคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในกรณีของคนใช้รถใช้ถนนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเผชิญกับอุบัติเหตุจนได้รับความเสียหายและจำเป็นต้องมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมา

 

ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร

ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ค่าสินไหมทดแทน คือ “เงินที่ต้องชดใช้เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิด หรือการผิดสัญญา รวมทั้งทรัพย์สินที่ต้องคืนให้แก่ผู้เสียหายด้วย เช่น ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้”

พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เป็นการชดใช้ความเสียหายด้วยวิธีการใดก็ตามแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะต้องมีมูลค่าเทียบเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายกลับสู่สภาวะปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

 

ค่าสินไหมทดแทนกรณีประกันวินาศภัย

ประกันรถยนต์ถือว่าเป็นประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการชดใช้ความเสียหายในส่วนที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้เท่านั้น หรือตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะให้ความคุ้มครองในกรณีใดบ้าง โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss) เท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 877 บัญญัติว่า 

“ผู้รับประกันภัยจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

   (1) เพื่อจำนวนวินาศภัยอันแท้จริง

   (2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดวินาศภัย

   (3) เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นไม่ให้วินาศอันจำนวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และเวลาซึ่งเกิดวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่งจำนวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนเงินซึ่งเอาประกันไว้”

ประกันวินาศภัยคืออะไร ประกันติดโล่สรุปให้


ประกันวินาศภัย คือ ประกันที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำประกัน เมื่อทรัพย์สินที่ทำประกันได้รับความเสียหายหรือสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ (Calculable) เท่านั้น หรือหลายคนก็จะจำว่า ประกันวินาศภัยคือประกันอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประกันชีวิตที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ผู้ทำประกันเสียชีวิตนั่นเอง

 

ค่าสินไหมทดแทนประกันรถยนต์

สำหรับค่าสินไหมทดแทนประกันรถยนต์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 

 • ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ 

เป็นประกันที่กฎหมายบังคับให้ผู้มีรถทุกคันต้องทำ คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทุกกรณี หากผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต โดยจะคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น ค่าเสียหายส่วนเกิน และค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมจากค่าเสียหายเบื้องต้นเมื่อพิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก โดยค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองให้สูงสุดถึง 500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 80,000 บาท

 • ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

เป็นประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำ คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุโดยจะมีเงื่อนไขความคุ้มครองตามที่ตกลงกับบริษัทประกันภัยขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกทำประกันรถยนต์ประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2+,2 หรือประกันรถยนต์ชั้น 3+,3 ซึ่งค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ก็จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดและครอบคลุมมากที่สุด

 

ค่าสินไหมทดแทนกรณีประมาทร่วมใครจ่าย?

ประมาทร่วม คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีส่วนประมาทร่วมกันหรือเป็นฝ่ายผิดทั้งคู่ บริษัทประกันจะถือว่าเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี แต่ละฝ่ายจะต้องขอเคลมประกันหรือเคลมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำไว้เท่านั้น โดยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ ซึ่งจะมีเงื่อนไขครอบคลุมกรณีเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีและผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดด้วย

ในทางคดีเมื่อมีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นกรณีประมาทร่วม โดยปกติทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดเท่ากันเสมอไป ฝ่ายใดที่มีความผิดมากกว่าย่อมต้องชดใช้ค่าเสียหายให้อีกฝ่ายที่ประมาทน้อยกว่า โดยค่าสินไหมทดแทนกรณีประมาทร่วมบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำไว้ และพ.ร.บ.รถยนต์จะช่วยชดใช้ให้บางส่วนด้วย

 

สรุป ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์

นอกจากพ.ร.บ.รถยนต์จะช่วยจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนหนึ่ง แต่ก็อาจจะไม่ครอบคลุมค่าเสียหายจริงที่เกิดขึ้น หากคุณอยากได้รับค่าสินไหมทดแทนแบบสูงสุด ประกันติดโล่แนะนำให้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งจะคุ้มครองความเสียหายทุกกรณี ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด และไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรูปแบบไหนก็ตาม หรือเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 2+ หรือประกันรถยนต์ชั้น 3+ ที่ยังคงให้ความคุ้มครองกรณีประมาทร่วม ช่วยแบ่งเบาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน ประกันติดโล่ยังมีทางเลือกประกันรถผ่อนได้ ให้คุณผ่อนสบาย ๆ 0% นาน 6 งวด หมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นเงินก้อน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: วิริยะประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  57,878
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,249
 • วางแผนต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน และต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  ไม่อยากขาดต่อใบขับขี่ ทำความเข้าใจการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน เพื่อวางแผนและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ป้องกันการทำผิดกฎหมายจราจร
  9,790