ทำความเข้าใจค่าสินไหมทดแทนคืออะไร เมื่อทำประกัน

สำหรับคนที่ทำประกันรถยนต์ ต่างก็อยากได้รับความคุ้มครองสูงสุดตามที่ได้ตกลงกับบริษัทประกันในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และอาจมีในกรณีที่ต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันของคุณด้วย ดังนั้นมาทำความเข้าใจตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่าค่าสินไหมทดแทนคืออะไร และหลักการจ่ายหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างเช่นค่าซ่อมรถหรือค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำไป ไม่ว่าจะเป็นการขอรับเงินคืน ค่าชดเชยจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเอง

 

ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร?

ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทั่วไปตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 “ค่าสินไหมทดแทน” หมายถึง สิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ทำ เพื่อชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญา รวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วย

ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทั่วไปจะเป็นค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิด เป็นการจ่ายค่าเสียหายที่คำนวณเป็นตัวเงินได้ หรือคืนเป็นทรัพย์สินให้กับฝ่ายที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ และอาจมีการให้เพิ่มเติมในลักษณะของค่าทำขวัญ คือ เงินที่จ่ายให้กับอีกฝ่ายเพื่อเป็นการปลอบใจหรือให้เป็นค่าตกใจเท่านั้น แต่ในส่วนของค่าทำขวัญทุกกรณี กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องจ่าย เพราะฉะนั้นหากคู่กรณีเรียกค่าทำขวัญ จะขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้

ประเภทของค่าสินไหมทดแทน มี 2 ประเภท คือ

 1. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นทรัพย์สิน หรือคืนเป็นเงินตามราคาทรัพย์สินนั้น
 2. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย จิตใจ ชีวิต สิทธิ หรือทรัพย์สิน

 

ค่าสินไหมทดแทนในกรณีประกันรถยนต์

ค่าสินไหมทดแทนในกรณีของประกันรถยนต์ จะเป็นค่าสินไหมทดแทนการประกันวินาศภัย คือ Non-life Insurance เป็นประกันที่จะมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ โดยหลักการสำคัญของค่าสินไหมทดแทนในกรณีของประกันรถยนต์ คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินมูลค่าหรือคำนวณเป็นตัวเงินได้จึงจะถือว่าเป็นวินาศภัย อย่างเช่น ค่าซ่อมรถ ค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพ ดังนั้น ประกันรถยนต์จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของประกันวินาศภัยด้วยนั่นเอง 

หลักการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีประกันรถยนต์

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น บริษัทประกันจะมีหลักการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ว่าเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ คือ 

 • ภัยที่เกิดขึ้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองหรือไม่?
 • ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือไม่?
 • ประเภทความเสียหายต้องเป็นความเสียหายโดยตรงเท่านั้น (Direct Loss) 
 • บุคคลนั้นเป็นผู้เอาประกันภัยหรือไม่?
 • สถานที่ที่เกิดเหตุอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองหรือไม่?
 • ยังอยู่ในระยะเวลาความคุ้มครองหรือไม่?
 • สภาวะภัย หรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยถูกทำให้อยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่?
 • จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดเท่าที่กำหนดกันไว้ในกรมธรรม์

แต่อย่างไรก็ตามบริษัทประกันอาจมีแนวทางในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่แตกต่างกันออกไปได้ หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ โดยระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะอยู่ภายใน 7 วัน และในกรณีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทประกันได้รับเอกสารที่ร้องขอถูกต้องและครบถ้วน

กฎหมายกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน เพราะกฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของบริษัทประกันที่จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายแพ่ง มาตรา 877 บัญญัติว่า 

“ผู้รับประกันภัยจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(1) เพื่อจำนวนวินาศภัยอันแท้จริง

(2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดวินาศภัย

(3) เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นไม่ให้วินาศ

อันจำนวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และเวลาซึ่งเกิดวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่งจำนวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนเงินซึ่งเอาประกันไว้”

กรณีทำประกันรถยนต์ ค่าสินไหมทดแทนมีอะไรบ้าง? ประกันติดโล่สรุปให้!


ในกรณีทำประกันรถยนต์ คุณสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. ค่าซ่อมรถ
 2. ค่าความเสียหายจากทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ขณะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
 3. ค่ารักษาพยาบาล
 4. ค่าปลงศพ

 

ความสำคัญของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ

นอกจากเป็นการรักษาสิทธิของตัวคุณเองแล้ว ความสำคัญของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพราะการมีความเข้าใจและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการให้ความคุ้มครองทางการเงินอย่างหนึ่ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นคุณก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยตัวเอง หรือไม่จำเป็นต้องควักเงินส่วนตัวจ่ายเลย 

อีกทั้งการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ก่อนทำประกันรถยนต์ ยังช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกซื้อประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มครองตอบโจทย์การใช้งาน และเลือกจ่ายค่าเบี้ยประกันได้อย่างเหมาะสม

 

สรุป ค่าสินไหมทดแทนกรณีประกันรถยนต์

ไม่ว่าคุณจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันชั้น 2+ หรือประกันรถชั้น 3+ หรือประกันภัยประเภทอื่นๆ ก็สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น เพราะการเรียกค่าสินไหมทดแทน คือ สิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือคนที่ทำประกันทุกคนตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ที่ซื้อเอาไว้ การทำความเข้าใจหลักการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ มีส่วนช่วยให้คุณรักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้สูงสุด สามารถเจรจาต่อรองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เสียผลประโยชน์ที่สมควรจะได้รับ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : คปภ.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  71,673
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  16,934
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  12,872