ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

57,998

โดยปกติการสอบใบขับขี่จะใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน วันแรกจะเป็นการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย การขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล วันที่สองจะเป็นการสอบข้อเขียน โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด 9 หมวดที่เราได้รวบรวมข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลยมาให้เรียบร้อย ซึ่งการเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบทุก ๆ ด่านเป็นเรื่องสำคัญ เพราะคงไม่มีใครอยากเสียทั้งเงินและเวลาไปสอบหลายรอบอย่างแน่นอน

 

ใครบ้างที่ต้องสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน)

1. ผู้ที่ทำใบขับขี่ครั้งแรก

2. ใบขับขี่แบบชั่วคราว ที่มาอายุเกิน 2 ปี ขาดเกิน 1 ปี

3. ใบขับขี่ส่วนบุคคล ที่มาอายุเกิน 2 ปี ชนิด 5 ปี ขาดต่อเกิน 1 ปี

 

รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ ครบทุกหมวด

ข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎีนี้จะมีทั้งหมด 50 ข้อ 9 หมวด เป็นข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกข้อที่ถูกต้อง ซึ่งผู้สอบจะต้องทำข้อสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป หรือทำได้ 90% ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่านภาคทฤษฎี

แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 • ในขณะขับรถผู้ขับขี่จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ ใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่ด้วย
 • ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจร ต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายใน 7 วัน
 • เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุด ต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
 • ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุ 1 ปี
 • ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
 • รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน
 • การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
 • การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน
 • การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ 3 เดือน

แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

 • การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องชะลอและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
 • การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องหยุดหลังเส้นแนวหยุด
 • บริเวณทางโค้งรัศมีแคบห้ามแซง
 • การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางโดยห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร
 • การขับรถแซงรถคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ ยกเว้นเมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวาที่สามารถแซงด้านซ้ายมือได้
 • รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้วสามารถนำมาใช้ในทางได้
 • รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงห้ามนำมาใช้ในทาง
 • เขตปลอดภัย หมายความว่า พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
 • รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบลสามารถนำมาใช้ในทางเดินรถได้

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดเครื่องหมายพื้นทาง

 1. หมายถึง ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง
 2. หมายถึง เส้นชะลอความเร็ว
 3. หมายถึง ขับรถให้ช้าลงหากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง
 4. หมายถึง ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซงห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
 5. หมายถึง ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
 6. หมายถึง ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ

 1. หมายถึง ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น
 2. หมายถึง ห้ามขับรถทุกชนิดผ่าน
 3. หมายถึง ห้ามกลับรถไปทางขวา
 4. หมายถึง ห้ามเลี้ยวขวา
 5. หมายถึง ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน
 6. หมายถึง ห้ามจอดรถทุกชนิด
 7. หมายถึง ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด
 8. หมายถึง ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด
 9. หมายถึง ห้ามใช้เสียง
 10. หมายถึง หยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายเตือน

 1. หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้าย
 2. หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มจากทางขวา
 3. หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย
 4. หมายถึง ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน
 5. หมายถึง ให้ขับรถให้ช้าลงพร้อมที่จะหยุดรถเมื่อมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น
 6. หมายถึง ให้ขับรถให้ช้าลงและสังเกตดูรถไฟทั้งขวาและซ้าย เพราะทางรถไฟข้างหน้าไม่มีเครื่องกั้น
 7. หมายถึง ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังการลื่นไถล
 8. หมายถึง ป้ายเตือนระวังเครื่องบินกำลังบินต่ำ
 9. หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางข้ามถนน
 10. หมายถึง ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยก มีวงเวียน

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ

 1. หมายถึง ห้ามแซงล้ำช่องเดินรถประจำทาง
 2. หมายถึง ทางบังคับให้เดินรถไปทางซ้ายเท่านั้น
 3. หมายถึง ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย
 4. หมายถึง ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
 5. หมายถึง รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องทางนี้ได้
 6. หมายถึง ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดมารยาทและจิตสำนึก

 • การขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรให้รถทางขวามือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน
 • การขับรถเลี้ยวบริเวณทางแยกที่มีช่องจราจรมากกว่า 2 ช่องทางจะต้องขับอยู่ในช่องจราจรเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าทางแยกจนเลี้ยวเสร็จสิ้น
 • ในกรณีที่ท่านขับรถผ่านซอยที่มีรถรอออกเป็นจำนวนมากควรเปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรง
 • ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของผู้ขับรถคือ ขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจ
 • ไม่ควรบีบแตรเร่งรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็ว เมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวให้ขับเคลื่อนรถไปได้
 • ชะลอและหยุดรถที่เส้นขาวให้หยุดรถเพื่อป้องกันการขับฝ่าสัญญาณไฟแดง เมื่อได้รับสัญญาณไฟเหลือง
 • แตะเบรกเตือนให้รถหลังรู้ว่าท่านกำลังจะหยุดรถ และหยุดรถตรงทางม้าลาย เมื่อเห็นคนยืนบนฟุตบาทและแสดงท่าที่จะข้ามถนนตรงทางม้าลาย
 • การให้สัญญาณไฟที่ถูกต้อง จะต้องให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อต้องการเลี้ยวซ้ายหรือขวา
 • คนขับรถและผู้โดยสารทุกคนทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังรถ จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารไปในรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของชีวิต
 • เพื่อให้แซงรถได้อย่างปลอดภัยและไม่เสียมารยาท ผู้ขับรถควรให้สัญญาณไฟก่อนแซง เร่งความเร็วแซงขึ้นไป เว้นระยะห่างก่อนให้สัญญาณไฟขอกลับช่องจราจรเดิม เร่งความเร็วรถให้เหมาะสมกับรถที่อยู่ด้านหน้า

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

 • การขับรถขณะฝนตก ผู้ขับขี่ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทาง
 • เมื่อเกิดรถเสียควรนำรถจอดเข้าข้างทาง, เปิดไฟฉุกเฉิน
 • สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสีแดงไม่ควรปรากฏขณะขับรถ
 • การจับพวงมาลัยนิ้วมือทั้งห้า จับพวงมาลัยให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตัว
 • เมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่น ควรตั้งสติให้มั่น จับพวงมาลัยให้ดี เร่งความเร็วหนีให้พ้นไป
 • ขณะขับรถขึ้นทางลาดชัน ถ้าเครื่องยนต์ดับควรเหยียบเบรก ดึงเบรกมือ เข้าเกียร์ว่าง และติดเครื่องใหม่
 • ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าว ควรตั้งสติ ลดความเร็ว จอดรถข้างทาง เปิดไฟฉุกเฉิน
 • เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝน ควรตรวจสอบที่ปัดน้ำฝนเป็นลำดับแรก
 • ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น ควรจอดรถในที่ปลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็ก
 • การหยุดรถบนทางลาดชัน ควรเหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ และปลดเกียร์ว่าง

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดการบำรุงรักษารถ

 • แบตเตอรี่ควรมีฉนวนหุ้มที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวก
 • สาเหตุไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่เกิดจากไดชาร์จชำรุดหรือสายพานไดชาร์จหย่อนหรือขาด
 • สาเหตุรถสตาร์ทไม่ติดเกิดจากแบตเตอรี่ไม่มีไฟ
 • การตรวจเช็กแบตเตอรี่แบบง่าย ๆ ว่ามีไฟปกติหรือไม่ ทำได้โดยบีบแตรและฟังเสียงว่าปกติหรือเบาลง
 • ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
 • ดับเครื่องยนต์และถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟลัดวงจร
 • ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคราบขี้เกลือให้ใช้น้ำอุ่นล้างและทาจาระบี
 • ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วลบก่อน
 • น้ำที่ใช้เติมในแบตเตอรี่ควรใช้น้ำกลั่น
 • การเติมน้ำกลั่นควรให้อยู่ระหว่างขีดที่กำหนด

 

ข้อควรรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่ 2566 ประกันติดโล่สรุปให้!

คงไม่มีใครอยากสอบใบขับขี่หลายรอบ การเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ขอบเขตแนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 ที่เราได้รวบรวมมาให้ นอกจากจะทำให้มีโอกาสทำข้อสอบผ่านได้ดียิ่งขึ้น และยังได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงเมื่อต้องใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความปลอดภัยมากที่สุด สำหรับใครที่ต้องต่อใบขับขี่ใหม่ ปัจจุบันสามารถต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง สะดวกรวดเร็วสุด ๆ ประกันติดโล่ได้สรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,259
 • วางแผนต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน และต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  ไม่อยากขาดต่อใบขับขี่ ทำความเข้าใจการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน เพื่อวางแผนและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ป้องกันการทำผิดกฎหมายจราจร
  9,800
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  9,740